Pravila i uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA

Ovim Uslovima korišćenja (u daljem tekstu: „Uslovi“), kojima se zasniva pravni/ugovorni odnos između privrednog društva:

       GABRIA d.o.o. Beograd,

       Ulica Mihajla Pupina 10a/34, Novi Beograd

       MB: 21411388,

       PIB: 110994030,

       Pretežna delatnost: 4791 – Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta

       Web adresa: www.tefter.net

       Broj telefona: 011/ 2 445 455

       Email: office@gabria.rs

koje privredno društvo je registrant naziva internet domena www.tefter.net i pod čijom je kontrolom internet platforma koja se prikazuje na istoj internet adresi (u daljem tekstu: „Platforma“) i Korisnika, propisani su uslovi i pravila korišćenja Platforme, kao i prava i obaveze Korisnika prema Platformi i uslugama koje Platforma pruža, a na koje Korisnici pristaju prihvatanjem ovih Uslova.

 

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA

„Klijent“ – pravno lice koje je iz delatnosti HORECA industrije (hotel, restoran, kafić), kao i pravno lice koje se bavi drugom delatnošću, ili fizičko lice, a koje (pravno/fizičko lice) želi da angažuje osoblje na poslovima u vezi sa obavljanjem usluga iz oblasti ugostiteljstva i/ili hotelijerstva i/ili promocije proizvoda i/ili usluga i/ili održavanja higijene poslovnog prostora i/ili privatnog domaćinstva i drugo.

„Osoblje“ – fizičko lice koje pruža usluge iz oblasti ugositeljstva i/ili hotelijerstva i  drugo.

„Platforma“ – internet platforma www.tefter.net koja je u vlasništvu i pod kontrolom privrednog društva GABRIA d.o.o. Beograd, ul.Mihajla Pupina 10a/34, Novi Beograd, MB: 21411388, PIB: 110994030, koje svoju poslovnu delatnost obavlja na internetu, putem Platforme, a koja se bavi posredovanjem u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa između Klijenata i Osoblja, i/ili radnim agažovanjem osoblja za potrebe Klijenata u vezi sa obavljanjem poslova ugostiteljstva i/ili hotelijerstva i drugo.

„Administrator“ – lice koje je nadležno za upravljanje i uređivanje Platforme i koje je zaduženo za interakciju sa Klijentima i Osobljem.

„Korisnici“ – zajednički naziv za Klijente i Osoblje.

„Nalog“ – profil Korisnika koji on svojevoljno registruje i kreira na Platformi u skladu sa uslovima i uputstvima koje određuje Platforma, a koji su definisani ovim Uslovima.

„Tefter nalog“ – nalog Osoblja koje želi da obavlja Honorarne Poslove ugostiteljstva, odnosno da budu povremeno angažovani u ugostiteljstvu u skladu sa uslovima i uputstvima koje određuje Platforma, a koji su definisani ovim Uslovima.

Tefter Plus nalog“ – nalog Osoblja koje želi da zasnuje stalno zaposlenje kod poslodavca u skladu sa uslovima i uputstvima koje određuje Platforma, a koji su definisani ovim Uslovima.

„Servis“ – usluge koje pruža Platforma, a koje se sastoje u omogućavanju Klijentima i Osoblju da kreiraju svoje Naloge na Platformi, preko kojih će ostvariti brže, lakše i efikasnije međusobno povezivanje, a sve u cilju uspostavljanja poslovnog odnosa između Klijenata i Osoblja ili angažovanja Osoblja za rad kod Klijenata u oblasti ugostiteljstva i/ili hotelijerstva i drugo, a sve na način predviđen ovim Uslovima.

 

„Korisničko ime“ – Identifikacija Korisnika koja se ne može sastojati od vlastitog imena i prezima, ili e-mail adrese  već nekog drugog posebnog naziva, ili reči kojom će Korisnik biti označen na svom Nalogu, a koje Korisničko ime će biti vidljivo ostalim Korisnicima.

„Slanje Upita“ – Radnja Klijenta kojom vrši odabir Osoblja/usluga koje Osoblje nudi, a  koje su potrebne Klijentu.

„Članarina“ – naknada koju Korisnici plaćaju na mesečnom ili godišnjem nivou za korišćenje usluga Platforme (Servisa), a čija visina je propisana posebnim aktom pod nazivom „Cenovnik“ i podložna je promeni.

„Omnichannel payment platform (Monri platforma)“ – postojeći servis prihvatanja platnih kartica na internetu za plaćanje usluga (Servisa) Platforme na internet prodajnom mestu, koji servis pruža i obezbeđuje privredno društvo Monry Payments d.o.o, sa sedištem na adresi Radnička cesta br. 54, Zagreb, Republika Hrvatska, čije usluge koristi Platforma radi obezbeđivanja efikasnijeg i sigurnijeg plaćanja.

„Internet platna transakcija“ – platna transakcija nastala korišćenjem platne kartice posredstvom interneta.

„Internet prodajno mesto (IPM)“ – prodajno mesto Platforme na internetu za koje se Platforma obavezala da prihvata platne kartice putem Omnichannel payment platform-e.

„Platna kartica“ – platne kartice sledećih kartičarskih asocijacija:

MasterCard/Maestro svih banaka izdavalaca; VISA svih banaka izdavalaca; DinaCard svih banaka izdavalaca; American Express svih banaka izdavalaca.

„Autorizacija“ – postupak provere validnosti i raspoloživosti sredstava na Platnoj kartici Korisnika u momentu kupovine usluga (Servisa).

„Kalendar“ – tabelarni raspored po časovima, danima i mesecima u koji Osoblje označava kada je zauzeto za pružanje usluga, odnosno Klijent vrši pregled svih potvrđenih Upita, koji se automatski unose u kalendar Klijenta nakon  izvršenog prihvata od strane Osoblja

„Moj tefter“ – izveštaj o broju potvrđenih, otkazanih i Upita koji su na čekanju,  konkretnog Korisnika.

„Izveštaj po poziciji“ – izveštaj koji se nalazi u odeljku “Finansije”, a koji u okviru naloga Osoblja prikazuje informacije o ostvarenim prihodima Osoblja za svaku poziciju ponaosob, dok izveštaj u okviru naloga Klijenta prikazuje ostvarene finansijske rezultate i detalje svog angažovanog osoblja, za svaku poziciju ponaosob.

„Izveštaj poslovanja“ – izveštaj Osoblja o svim uslugama koje je izvršilo kod svih Klijenata, odnosno izveštaj Klijenta o svim izvršenim uslugama celokupnog Osoblja koje je angažovao, u toku jednog meseca, a koji se nalazi na Nalogu u okviru finansija.

 „Izveštaji“ – zajednički naziv za Moj tefter, Izveštaj po poziciji i Izveštaj poslovanja.

Recenzija“ – ocena Osoblja od strane Klijenata koja može biti pozitivna, ili negativna, u zavisnosti od postupanja Osoblja.

„Prava intelektualne svojine“ – prava na žigovima i subjektivna autorska prava i prava srodna autorskim pravima koja su regulisana važećim Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, Zakonom o žigovima i drugim pozitivno pravnim propisima Republike Srbije kojim se direktno ili indirektno regulišu pitanja prava intelektualne svojine.

Politika privatnosti“ - Opšti akt Platforme i kao prilog sastavni deo ovih Uslova, kojim se Korisnici informišu o tome koji lični podaci se prikupljaju od strane Platforme, svrha i osnov njihove obrade, dužina čuvanja podataka, pouke o pravima Korisnika, procedure u slučaju incidenata, kao i saglasnost Korisnika da Platforma u svojstvu Rukovaoca može prikupljati, obrađivati i čuvati njihove lične podatke.

 

„Banka“ – Banca intesa AD, Beograd

 

1.            UVODNE ODREDBE

1.1      Da bi Korisnici pristupili Platformi i mogli da koriste usluge Platforme, neophodno je da pročitaju ove Uslove i Pravila privatnosti i da prihvate ove Uslove čime potvrđuju da su saglasni sa svim pravilima i uslovima korišćenja Platforme.

1.2      Platforma može promeniti uslove i pravila korišćenja kada za to postoji potreba u cilju unapređenja, bržeg i efikasnijeg funkcionisanja Platforme, ili u nekim drugim slučajevima, uz objavljivanje izmena na Platformi, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Platforma naročito ima pravo da promeni Uslove korišćenja u slučaju promene „Uputstva za rad e-commerce prodajnog mesta“, kao i dokumenta „Administratorsko uputstvo za implementaciju e-commerce usluge“, od strane Banke.

1.3      Platforma pruža Servis korisnicima u cilju postizanja njihovog poslovnog odnosa (u oblasti ugostiteljstva i/ili hotelijerstva i/ili promocije proizvoda i/ili usluga i/ili održavanja higijene poslovnog prostora i/ili privatnog domaćinstva)koji se ogleda u posredovanju između Klijenta i Osoblja  ili angažovanju Osoblja za rad kod Klijenta, kako je ovim uslovima predviđeno.

1.4. Ovi uslovi su usklađeni sa opštim zahtevima, preporukama, ograničenjima propisanim od strane Banca intesa AD, Beograd, koja predstavljaju Standarde koje treba da zadovolji Platforma u cilju korišćenja kartica u e-commerce transakcijama.

1.5      Korisnički Nalog na Platformi u cilju korišćenja Servisa mogu kreirati samo punoletna lica koja su potpuno poslovno sposobna, pa Korisnici prihvatom ovih uslova potvrđuju da ispunjavaju ovaj uslov.

 

2.            KREIRANJE NALOGA OSOBLJA

2.1      Kreiranje naloga se sastoji od registracije i unosa nakon registracije obaveznih podataka Osoblja, prihvata ovih Uslova, Politike privatnosti i opciono od drugih elemenata Naloga koji se baziraju na podacima čije ostavljanje nije obavezno.

2.2      Obavezni elementi koji se popunjavaju/dostavljaju da bi Osoblje kreiralo Nalog:

-       Korisničko ime

-       Ime i prezime

-       Fotokopija obe strane lične karte odnosno očitana lična karta ili pasoš (u daljem tekstu: „Lična karta ili pasoš“)

-       E-mail adresa

-       Lozinka (password)

-       Kontakt mobilni telefon

-       Fotografija na kojoj je jasno uočljivo lice Osoblja u krupnom planu (u daljem tekstu: „Fotografija“)

-       Fotografija/skenirana važeća sanitarna knjižica (u daljem tekstu: „Sanitarna knjižica“)

-       Usluga/e koju/e nudi

-       Cena za navedenu/e uslugu/e

-       Minimalan broj radnih sati za navedenu/e uslugu/e

-       Lokacija/grad u kojem nudi obavljanje svojih usluga

-       CV/radnu biografiju (u daljem tekstu: „CV“)

-       Da li je Osoblje trenutno u radnom odnosu - prijavljen/a kod poslodavca (popunjava se prilikom kreiranja Tefter naloga)

-       Visina očekivane mesečne plate (popunjava se prilikom kreiranja Tefter Plus naloga)

-       Biranje radnih pozicija za koje Osoblje želi da dobija ponude (popunjava se prilikom kreiranja Tefter Plus naloga)

 

2.3      Prilikom registracije Naloga, osoblje kreira svoje Korisničko ime koje će biti vidljivo ostalim Korisnicima, pri čemu Korisničko ime ne sme da se stoji od ličnog imena i prezimena, već od nekog drugog posebnog naziva, ili reči kojom će Korisnik biti označen na svom Nalogu.

2.4      Nakon unosa Korisničkog imena, unosi svoje ime i prezime, kreira svoju lozinku (password), koju nakon toga potvrđuje, a potom označava lokaciju/grad u kojem želi da radi. Uneto Ime i prezime od strane Osoblja je poznato Platformi, kao i Klijentu u momentu prihvatanja upita, kada Klijentu na e-mail stižu podaci o imenu, prezimenu Osoblja.

2.5      U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Osoblja, potrebno je da lozinka bude jaka, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka platforme je da se lozinka sastoji iz neopravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

2.6      Kada je Nalog registrovan, Osoblje je u obavezi da postavi Fotografiju koja će biti javno istaknuta na Nalogu, dostavi Ličnu kartu ili pasoš, Sanitarnu knjižicu i CV putem upload-ovanja istog preko za to označenog mesta na Platformi i zakaže Telefonski intervju koji je bliže definisan u stavu 2.9 ovog člana. Nalog će biti aktiviran tek ukoliko Administrator Platforme odobri aktivaciju Naloga nakon određenih provera i realizovanog Intervjua, a sve nakon unosa obaveznih elemenata iz stava 2.2 ovog člana i postavljanja Fotografije, Lične karte ili pasoša i Sanitarne knjižice Osoblja na mesto označeno na Platformi. Način i obim obrade podataka Osoblja uvidom u Ličnu kartu i/ili pasoš i Sanitarnu knjižicu, detaljnije je definisan Politikom privatnosti platforme.

2.7      E-mail adresa i kontakt mobilni telefon se verifikuju. E-mail se verifikuje na način što Osoblju stiže link, preko koga se vrši potvrda, dok se broj telefona verifikuje slanjem određenog koda, koji se koristi za potvrdu.

 

2.8 Ukoliko Platforma radno angažuje Osoblje za potrebe Klijenta (u skladu sa članom 3, stav 3.10), Osoblje u tom slučaju zaključuje poseban ugovor sa Plaformom u skladu sa važećim propisima Republike Srbije a kojim ugovorom se bliže određuju prava i obaveze kako Osoblja tako i Platforme u njihovom međusobnom ugovornom odnosu u vezi sa radnim angažovanjem za potrebe Klijenta. Primerak ovog ugovora, Platforma je duzna da dostavi Klijentu kako bi Osoblje pomenuti ugovor potpisalo sa svoje strane. Klijent je duzan da primerak tako potpisanog ugovora dostavi Platformi.

2.9 Služba za ljudske resurse Platforme će nakon kreiranja naloga Osoblja i zakazivanja telefonskog intervjua od strane Osoblja, obaviti telefonski intervju i proceniti kompetentnost, profesionalnost i druge karakteristike Osoblja potrebne za obavljanje poslova za koje je Osoblje zainteresovano, dok će pitanja biti određena i postavljana u zavisnosti da li je Osoblje registrovalo Tefter nalog i/ili Tefter Plus nalog (u prethodnom i daljem tekstu: „Telefonski intervju“).

2.10 Osoblje je saglasno da Platforma može rezultate telefonskog intervjua i ocenu Osoblja postaviti na njegov nalog kako bi isti bili vidljivi u skladu sa ovim Uslovima.

2.11 Kada Osoblje kreira Tefter Plus nalog, takav nalog je vidljiv samo Osoblju i Platformi. Tek kada Klijent bude tražio Osoblje sa određenim karakteristikama, te kada uslovi Klijenta budu jednaki željama i potrebama konkretnog Osoblja, Administrator Platforme će telefonski kontaktirati izabrano Osoblje u cilju povezivanja sa konkretnim Klijentom. uUkoliko osoblje bude zainteresovano za zasnivanje stalnog poslovnog odnosa kod Klijenta, Platforma će proslediti Vašu  CV Osoblja Kklijentu koji će VasOsoblje pozvati na razgovor, ukoliko se odluči za konkretnog kandidata čiji mu je CV poslala Platforma, a što je detaljnije regulisano u članu 3, stav 3.12 ovih Uslova.

  

3.            KREIRANJE NALOGA KLIJENTA I OSNOV ANGAŽOVANJA OSOBLJA

3.1      Kreiranje naloga se sastoji od registracije obaveznih podataka Klijenta, prihvata ovih Uslova, Politike privatnosti i opciono od drugih elemenata Naloga koji se baziraju na podacima čije ostavljanje nije obavezno.

3.2      Da bi Klijent aktivirao svoj Nalog, neophodno je da prethodno plati Članarinu koja je definisana u članu 5. ovih Uslova.

3.3      Obavezni elementi koji se popunjavaju/dostavljaju da bi Klijent kreirao Nalog:

-       Naziv objekta

-       Poslovno ime, matični broj i PIB (pravno lice) / Ime i prezime (fizičko lice)

-       Broj lične karte prilikom registracije fizičkog lica

-       Sedište pravnog lica/adresa fizičkog lica - adresa, grad, opština i broj pošte

-       Lokacija obavljanja delatnosti – grad i opština (u daljem tekstu: „Lokacija“)

-       Ime i prezime zakonskog zastupnika koji vrši registaciju Naloga i prihvat Uslova korišćenja  kao i ostalih opštih akata neophodnih za registraciju E-mail adresa

-       Lozinka (password)

-       Kontakt mobilni telefon

 

3.4      Nakon unosa obaveznih podataka, Klijent može opciono da unese i sledeće podatke:

-       Fotografja/Logo

-       Vrsta objekta

-       Opis objekta

-       Radno vreme

-       Web stranica

-       Kao i druge podatke koje mu Platforma omogućava da opciono unese/postavi, a nakon registracije Naloga

3.5      U cilju zaštite i bezbednosti Naloga Klijenta, prilikom registracije Naloga, potrebno je da lozinka bude jaka, da se ne sastoji od generičkih reči, kao i da se po potrebi menja. Preporuka platforme je da se lozinka sastoji iz neopravilno raspoređenih malih i velikih slova, brojeva i znakova interpunkcije.

3.6      E-mail adresa i kontakt mobilni telefon se verifikuju putem određenog koda koji Platforma šalje Klijentu na e-mail i/ili kontakt mobilni telefon koji Klijent unese na Platformu prilikom registracije/kreiranja Naloga.

3.7      Nakon registracije obaveznih podataka, Klijent ima obavezu da uplati Članarinu u skladu sa izabranom tarifom, a što je bliže regulisano u članu 5. ovih Uslova. Tek kada Administrator utvrdi da je uplata Članarine uspešno izvršena i nakon određenih provera od strane Administratora koje se prvenstveno odnose na registraciju obaveznih podataka, Administrator odobrava aktivaciju Naloga Klijenta, nakon čega Klijent može da šalje Upite Osoblju.

 

3.7   Klijent može koristiti kreiran nalog samo za jedan objekat – lokal, dok u slučaju da Klijent ima više objekata, kreira više naloga.

3.8      Osnov i način angažovanja osoblja od strane Klijenta

3.8.1.Nakon što Klijent odabere Osoblje i odabere  „Pošalji upit“, na svom Nalogu, klijent će dobiti upitnik u formi „pop up-a“, u kom će mu biti ponuđeno da izabere jednu od sledećih opcija:

       Opcija 1 - da Klijent sam izvši prijavu Osoblja i da preuzme obavezu plaćanja naknade sa pripadajućim porezima i doprinosima. U ovom slučaju Platforma samo posreduje između Korisnika i dovodi ih u međusobnu vezu u cilju  postizanja njihovog poslovnog odnosa, s tim da nije strana u ugovornom/poslovnom odnosu između Korisnika

       Opcija 2 - da Platforma preuzme obavezu prijave Osoblja i isplate Bruto naknade (na osnovu obračuna Klijenta) usled čega Korisnici, kako Osoblje tako i Klijent, stupaju u ugovorni/poslovni odnos sa Platformom, a sve u cilju angažovanja Osoblja za obavljanje poslova kod Klijenta, u skladu sa delatnošću i zahtevima Klijenta, pod neposrednim rukovodstvom, uputstvima i nadzorom zaposlenih kod Klijenta.

3.9 Klijent prilikom svakog bukiranja dobija upitnik iz prethodnog stava uz mogućnost da svaki put izabere različitu opciju

3.10 Ukoliko Klijent izabere Opciju 2, iz stava 3.8, Klijent i Platforma stupaju u ugovorni odnos koji ima za cilj  slanje Osoblja kod Klijenta za obavljanje poslova u skladu sa delatnošću i zahtevima Klijenta, a na način kako je ovim članom dalje regulisano.

3.10.1 Uslov za korišćenje „Opcije 2“, od strane Klijenta, predstavlja zaključenje posebnog pismenog ugovora, koji će nakon odabira opcije 2, Platforma poslati Klijentu na e-mail, nakon čega će isti biti dužan da predmetni ugovor odštampa, pečatira i potpiše, i vrati ga u originalu poštom Platformi. Nakon potpisivanja i pečatiranja ugovora od strane Platforme primerak ugovora će biti poslat nazad Klijentu.

3.10.2. Tek nakon potpisivanja ugovora na način iz tačke 3.10.1. Klijent će imati mogućnost da koristi „Opciju 2“.

3.11 Klijent se ugovorom iz stava 3.10, tačke 3.10.1 obavezuje da Osoblju obezbedi obavljanje posla u skladu sa Zakonom o bezbednosti na radu i opštim aktima Klijenta koji regulišu tu oblast

        

3.12 Upit za osoblje radi stalnog zaposlenja od strane Klijenta

3.12.1 Klijent ima mogućnost da preko posebno označenog polja na svom nalogu pod nazivom „Upitnik za stalno zaposlenje“ (u daljem tekstu: Upitnik) pošalje Platformi upit za radnika (Osoblje) određenih karakteristika u skladu sa svojim potrebama. Obavezno je da Klijent popuni u upitniku kontakt podatke (ime i prezime, e-mail, broj mobilnog telefona), a u cilju daljeg kontaktiranja od strane Platforme.

3.12.2 Nakon prijem Upita od strane Klijenta, ukoliko Platforma ima registrovane radnike/Osoblje traženog profila i određenih karakteristika, u daljem roku od 3 (tri) dana od prijem Upita, šalje putem e-mail-a Klijentu CV radnika/Osoblja koji je na svom profilu označio da želi da dobija i ponude za stalno zaposlenje. Pre nego što Platforma pošalje pomenut CV, kontaktiraće kandidata/Osoblje i tražiti od njega saglasnost za prosleđivanje njegovogCV-ja datom poslodavcu (Klijentu).

3.12.3 Kada Platforma izvrši pretragu kandidata/Osoblja iz svoje baze, a koji odgovaraju profilu i karakteristikama Klijenta, kontaktiraće Klijenta putem telefona ili e-mail-a i obavestiti ga koliko takvih kandidata/Osoblja ima u evidenciji i koji su dali odobrenje za slanje svog CV-ja, te će Klijent odlučiti koliko CV-jeva želi da mu Platforma Pošalje.

3.12.4 Klijent može u delu Upitnika koji se odnosi na napomene za službu Platforme da navede neke druge zahteve i/ili uslove koji nisu prethodno navedeni, kao i da odmah naznači koliko radnika/Osoblja želi da angažuje, odnosno koliko CV-ja želi da mu Platforma prosledi. Ukoliko Klijent napiše zahtev za više CV-jeva, Platforma će postupiti u skladu sa prethodnim stavima ovog člana.

3.12.5 Klijent samostalno donosi odluku kog će kandidata od ponuđenih/poslatih CV-jeva da zaposli, odnosno da li će nekog da zaposli.

3.12.6 U slučaju stalnog zaposlenja Osoblja, Platforma samo posreduje između Korisnika i nije strana u ugovornom/poslovnom odosu između Korisnika, te Klijent preuzima obavezu prijave radnika i plaćanja, a sve u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim propisima Republike Srbije.

3.12.7 Klijent plaća posebnu naknadu za uslugu iz ovog člana koju mu Platforma pruža i to u iznosu od 999 RSD, koji će biti fakturisan po jednom poslatom CV-ju.

3.12.8 Upit može da pošalje i bilo koji drugi poslodavac koji nije Klijent, odnosno nema registrovani Nalog na Platformi, u kom slučaju plaća naknadu iz prethodnog stava ovog člana u iznosu od 999 RSD.

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

4.1      Korisnici su odgovorni za sadržinu i autorska prava u okviru sadržaja i fotografija koje postavljaju na Platformu, te Platforma nema bilo kakvu odgovornost prema trećim licima.

4.2      U smislu prethodnog stava, Korisnici se obavezuju da, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za zaštitu autorskog prava na sadržaju i/ili fotografijama i/ili zahtev za naknadu štete prema Platformi, stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog neovlašćenog korišćenja autorskog dela.

4.3      Sva prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na Prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: „Prava“) na kompletnom sadržaju postavljenom od strane Platforme, pripadaju Platformi kao nosiocu i kao takva se ne prenose na Korisnike.

 

5.            ČLANARINA I PLAĆANJE

5.1      Članarina za korišćenje Servisa Platforme se plaća na mesečnom ili godišnjem nivou, u skladu sa tarifama iskazanim u važećem cenovniku usluga (u daljem tekstu: „Cenovnik“) objavljenim na Platformi, a koji se ažurira od strane Platforme.

5.2      Na osnovu odabrane tarife iz Cenovnika, koja se opredeljuje u trajanjima od po 30 ili 365 dana, Korisnici biraju period važenja svog Naloga, u kom periodu Klijenti mogu slati Osoblju Upite, s tim da uvek mogu produžiti važenje svog Naloga tako što će ponovo odabrati određenu tarifu, odnosno nastaviti sa plaćanjem Članarine.

5.2.1. Ukoliko Klijent ima više objekata – lokala, i samim tim kreira više naloga u skladu sa članom 3, stav 3.7, ima mogućnost da zahteva popust na članarinu za svaki sledeći nalog. Visina popusta može biti utvrđena ili Cenovnikom ili se klijent može obratiti direktno Platformi na email: office@tefter.net sa svojim zahtevom, nakon čega će ga Platforma obavestiti da li mu je odobren popust i u kom procentu.

5.3      Korisnici mogu plaćati Članarinu na sledeći način:

5.3.1 Uplatom na račun  – Platforma će izdati Korisniku profakturu sa naznačenim iznosom Članarine u skladu sa Cenovnikom, i rokom plaćanja od 8 dana te će Korisnik uplatiti iznos Članarine, nakon čega će Platforma Korisniku izdati račun. Korisnik može koristiti servis, tek nakon uplate članarine i potvrde Platforme.

5.3.2 Plaćanjem preko platne kartice – Sprovodi se uz pomoć  Omnichannel payment platform-e (u daljem tekstu: „Monri platforma“) i „Banca Intesa ad Beograd“, MB: 07759231 (u daljem tekstu: „Banka“) tako što Platforma preusmerava Korisnike na zaštićenu web adresu Banke predviđenu za unos podataka o platnoj kartici neophodnih za izvršenje transakcije u skladu sa Administratorskim uputstvom za implementaciju e-commerce usluge Banke.

5.3.2.1 Platforma koristi tzv. Purchase ili SMS (SingleMessage) tip transakcije – podrazumeva on-line naplatu sredstava sa računa kartica Korisnika prilikom naručivanja usluga tj. zaduženje računa Korisnika kartice se dešava istovremeno sa autorizacijom.

5.3.3 Plaćanjem putem mobilnog telefona – Na ovakav način plaćanja Članarine ima pravo samo Osoblje, a koji podrazumeva plaćanje slanjem tekstualne poruke (SMS), nakon čijeg slanja se sa telefonskog računa Osoblja prenosi iznos Članarine na račun Platforme.

5.4      Platforma nema pristup broju Platne kartice, datumu isticanja, PIN-u, CVV ili CVC2 broju, niti će takve podatke tražiti od Korisnika.

5.5      Platne transakcije se mogu vršiti isključivo u dinarima kao zvaničnoj valuti Republike Srbije (RSD).

5.6      Uplata Članarine od strane Klijenata za korišćenje Servisa Platforme predstavlja uslov za Slanje Upita Osoblju.

5.7      Platforma obezbeđuje promotivni period za Osoblje do 1.01.2021. godine (u daljem tekstu: „Promo period za Osoblje“), kao i promotivni period za Klijente koji traje 15 dana od dana aktivacije naloga (u daljem tekstu: „Promo period za Klijente“), u kom će Osoblje/Klijenti imati mogućnost da besplatno koriste Servis Platforme bez plaćanja Članarine. Nakon proteka Promo perioda za Osoblje/Promo perioda za Klijente, Osoblje/Klijenti će biti  u obavezi da plaćaju Članarinu u skladu sa Cenovnikom, i ovim članom Uslova, ukoliko žele da produže važenje svog Naloga, dok u suprotnom Platforma briše Nalog Osoblja/Klijenta.

5.8 Posebna pravila plaćanja platnim karticama u skladu sa uputstvom Banke  za rad e-commerce servisa. Kada je plaćanje platnim karticama iz člana 5.3.2. u pitanju, Platforma je u smislu člana 1.4, ustanovila sledeće uslove i pravila:

5.8.1 Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

5.8.2 Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa AD, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Platforme.

5.8.3 U slučaju povraćaja sredstava kupcu, iz razloga previđenih zakonom ili ovim Uslovima, a koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Platforma je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

5.8.4 Nakon realizovanog procesa plaćanja, a bez obzira na ishod plaćanja (uspešno ili neuspešno), Platforma Korisniku predočava potvrdu o plaćanju, koja sadrži sledeće elemente: da li je račun zadužen uspešno ili neuspešno, podaci o korisniku (ime i prezima, email adresa), podaci o narudžbini – predmetu plaćanja (ukupnu, cenu, porez, JIB narudžbine), podaci o privrednom društvu vlasniku platforme u korist čijeg računa je plaćanje izvršeno/trebalo da bude izvršeno, kao i podatke o transakciji koji podrazumevaju datum i vreme, i parametre dodeljene od strane banke - AUTH_CODE, PAYMENT_ID i TRANSACTION_ID.

5.8.5 Platforma prihvata sve validno prezentovane platne kartice bez zahtevanja dodatnih informacija koje inače nisu neophodne za realizaciju transakcije, kao i bez obaveštenja sa izjavom da postoji iznos transakcije ispod ili iznad koga prodavac neće prihvatiti inače validnu VISA, EC/MC i Maestro platnu karticu.

5.8.6 Postupak Platforme iz člana 5.8.5. ne sprečava Platformu da objavi maksimalni i minimalni iznos transakcije koji primenjuje bez obzira na metod plaćanja, a bez diskriminacije u pogledu favorizovanja određene vrste platne kartice i metoda plaćanja.

5.8.7 Nakon završenog procesa naručivanja, a neposredno pre iniciranja naplate narudžbine, Platforma je u obavezi:

-       da svakoj prihvaćenoj narudžbini dodeli jedinstveni identifikacioni broj (JIB). JIB narudžbine je potrebno da jednoznačno i precizno upari sa parametrima koji će biti naknadno dodeljeni u procesu plaćanja od strane Banke i to: TRANSACTION_ID i  AUTH_CODE

-       da Korisniku jasno i nedvosmisleno predoči specifikaciju narudžbine, sa pojedinačnom kao i ukupnom cenom naručenog servisa.

-       da obezbedi eksplicitnu i nedvosmislenu saglasnost kupca da je upoznat sa (opštim) uslovima kupovine objavljenim na e-commerce prodajnom mestu, koja saglasnost se realizuje u vidu check box-a.

5.8.8 Dostavnica o isporučenim uslugama

Platforma je u obavezi da o isporučenim uslugama obezbedi jasan i pouzdan dokaz da su usluga – servis omogućeni Korisniku, odnosno ovlašćenoj osobi. S obzirom da se usluge Platforme – servis omogućavaju elektronskim putem, dokaz može biti u formi elektronskih poruka i logova sa servera (npr. originalna poruka i log sa mail servera Platforme ukoliko je usluga realizovana putem e-mail kanala.

5.8.8.1 Platforma je u obavezi da u periodu od 3 (tri) godine od momenta nastanka transakcije, na bezbedan i siguran način arhivira sve dokaze opisane u članu 5.8.8, kao i da ih dostavi Banci u slučaju reklamacije transakcije, a na zahtev Banke.

6.         PRAVILA PONAŠANJA KORISNIKA

6.1      Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnici se obavezuju da koriste usluge (Servis) Platforme, preduzimaju aktivnosti na Platformi i aktivnosti u međusobnoj interakciji sa drugim Korisnicima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, dobrim poslovnim običajima, pravilima morala, poslovnom etikom i načelom savesnosti i poštenja.

6.2      Prihvatanjem ovih Uslova, Korisnici se naročito obavezuju da:

-       se pridržavaju i poštuju Politiku privatnosti Platforme, kao i sve uslove koje predviđa Platforma

-       poštuju prava, interese i bezbednost drugih Korisnika

-       izvršavaju svoje obaveze predviđene ovim Uslovima

-       neće zloupotrebiti poverljive informacije

-       neće uznemiravati ili diskriminisati druge Korisnike na bilo koji način

-       neće falsifikovati svoj ili tuđi identitet

-       će pružati samo tačne i istinite informacije

-       su odgovorni za sadržaj koji postavljaju na Platformi

-       neće objaviti sadržaj koji je u suprotnosti sa važećim zakonom ili drugim važećim propisom Republike Srbije

-       neće objavljivati eksplicitan ili pornografski sadržaj, ili koji je uvredljivog karaktera

-       neće objavljivati sadržaj koji čine nepotpune, lažne, ili netačne informacije o bilo kojoj osobi, proizvodu, ili usluzi

-       neće objavljivati sadržaj koji sadrži viruse koji mogu da oštete bilo koji sistem

-       neće objavljivati sadržaj koji može da šteti poslovanju i/ili ugledu Platforme

-       će poštovati poverljivost i privatnost drugih Korisnika

-       neće otkrivati informacije, ili dokumente do kojih dođu na bilo koji način, osim ukoliko je to u skladu sa relevantnim važećim zakonom, ili ako je ovlašćenje za takvo otkrivanje dato od strane Platforme

-       će komunicirati sa ostalim Korisnicima Platforme putem inbox-a, a koja komunikacija je bliže regulisana u članu 8. ovih Uslova, na način propisan ovim Uslovima

-       neće koristiti robote, pauke, i druga autorizovana sredstva za pristupanje Platformi

-       neće preduzeti bilo koju radnju koja jeste, ili može biti veliko opterećenje za funkcionisanje Platforme

-       neće kopirati, menjati, ili javno prikazivati bilo koji sadržaj drugih Korisnika koji se nalazi na Platformi, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Platforme i Korisnika na kojeg se odnosi predmetni sadržaj

-       neće ometati, ili pokušati da ometaju pravilan rad Platforme, Servisa, ili bilo koje druge aktivnosti koja se sprovodi na, ili sa Platforme

-       neće ni na koji način javno objavljivati, činiti dostupnim fotografije ekrana (print screen) bilo koje stranice Platforme, a naročito neće ni na koji način javno objavljivati, činiti dostupnim trećim licima prepiske/tekstualne poruke, odnosno komunikaciju sa drugim Korisnicima iz Inbox-a.

 

7.            FUNKCIONISANJE SERVISA PLATFORME I PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

7.1      Nakon kreiranja Naloga, Osoblje u svoj Kalendar označava kada je zauzeto za pružanje usluga, dok Klijenti pretražuju Naloge Osoblja, i to tako što unose na određeno mesto na Platformi vrstu usluge, lokaciju, datum, broj potrebnih radnih sati određene usluge, nakon čega Platforma prikazuje Osoblje koje odgovara unetim kriterijumima Klijenata, a nakon čega Klijenti biraju Osoblje i šalju Upite Osoblju za obavljanje ponuđenih usluga.

7.2      Kada Osoblje prihvati Upit Klijenta, takav prihvaćeni Upit se automatski beleži u Kalendaru Klijenta, u koji Kalendar samo Klijent ima uvid.

7.3      Pre unošenja podataka u Kalendar Osoblja, Osoblje u Nalogu dodaje usluge koje nudi, gde precizira detaljan opis pozicije koju obavlja, sposobnosti, da li poseduje validnu sanitarnu knjižicu, cenu po satu i minimalni broj radnih sati, uz mogućnost navođenja većeg broja pozicija/usluga.

7.4      Pretraga Naloga Osoblja, je javno dostupna svim Korisnicima, ali samo Klijenti mogu da preduzmu radnju slanja Upita Osoblju za obavljanje poslova/usluga koje Osoblje nudi, preko za to označenog mesta na Platformi. Nalozi Klijenata biće vidljivi samo Osoblju kojem je upućen upit.

7.5      Kada Klijent pošalje Upit određenom Osoblju, Osoblju prvo stiže poruka istovremeno na e-mail adresu i na aplikaciju viber, a ukoliko Upit ne stigne na navedene aplikacije u roku od 15 minuta, Upit se šalje putem tekstualne poruke (SMS), nakon čega je Osoblje u obavezi da se u roku od 3 sata uloguje na svoj Nalog i izvrši prihvat Upita ili da isti odbije, jer se u suprotnom Upit poništava.

7.6      Korisnici imaju na svom Nalogu Pregled upita na kojem se nalaze svi poslati odnosno primljeni Upiti sa konkretnim statusom „Potvrđeno“, „Otkazano“ ili „Na čekanju“, te im je na taj način olakšano praćenje svih Upita koji se na njih odnose/koje su poslali.

7.7      Osoblje ima pravo da otkaže Upit nakon učinjenog prihvata, dok Klijent može zbog takvog postupanja Osoblja da napiše lošu Recenziju konkretnom Osoblju koja je bliže definisana u članu 9. ovih Uslova. Klijent takođe ima pravo da otkaže Upit pre ili nakon izvršenog prihvata, bez posledica.

7.8      Svaki Upit ima svoj broj koji dodeljuje Platforma i preko kojeg Platforma vodi evidenciju svih poslatih Upita, bez obzira na status Upita, a na osnovu čega se prave i određeni Izveštaji.

7.9      Svi Korisnici na svom Nalogu imaju pristup Mom Tefteru, Izveštaju poslovanja, Izveštaju po poziciji i Tefter članarini.

7.10    Sva komunikacija između Korisnika do momenta prihvata upita se vrši putem Inbox-a, nakon čega Korisnici imaju mogućnost da razmene druge kontakt podatke i na taj način nastave komunikaciju, a što je bliže definisano u članu 8. ovih Uslova.

7.11    Korisnici na svom Nalogu imaju detaljan pregleda Članarina (u prethodnom i daljem tekstu: „Tefter članarine“), kao i faktura koje im izdaje Platforma.

7.12    S obzirom da kreiranje Naloga na Platfromi podrazumeva i prihvat ovih Uslova, odnosno predstavlja stupanje u pravni/ugovorni odnos, lice koje vrši kreiranje Naloga u ime i za račun Klijenta mora imati status ovlašćenog lica za tu vrstu radnje, odnosno biti zakonski zastupnik istog.

7.13    Uplata Članarine sa računa Klijenta po profakturi izdatoj od Platforme, a po Nalogu ovlašćenog lica Klijenta, predstavlja verifikaciju ovlašćenja u smislu prethodnog stava i dokaz da je registraciju Naloga i prihvat uslova iz Uslova korišćenja izvršilo ovlašćeno lice.

7.14 Ukoliko Korisnik ima primedbe na rad servisa, u smislu da isti ne funkcioniše na način predviđen ovim uslovima korišćenja, ima pravo uložiti reklamaciju Platformi preko za to predviđene email adrese.

7.15 Nakon što primi reklamaciju iz člana 7.14. administrator Platforme će pokušati da otkloni problem u roku od 15 dana, od trenutka prijema reklamacije.

7.16 Ukoliko Administrator ne uspe da otkloni problem na način predviđen članom 7.15 odnosno ukoliko se problem ponovi, Korisnik ima pravo na povraćaj sredstava u iznosu koji se obračunava povraćajem novca za ostatak članarine za neiskorišćeni period funkcionisanja naloga.

7.17 Iznos obračunat za period od trenutka aktivacije naloga do uputa osnovane reklamacije iz člana 7.14 zadržava Platforma.

7.18 Ukoliko do nefunkcionisanja servisa iz člana 7.14 nije došlo krivicom Platforme, Korisnik gubi pravo na povraćaj sredstava iz stava 7.16 ovog člana.

 

8.            KOMUNIKACIJA IZMEĐU KORISNIKA (INBOX)

8.1      Korisnici međusobno komuniciraju putem inbox-a, slanjem tekstualnih poruka, za čiji sadržaj odgovaraju isključivo Korisnici, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

8.2      Korisnici mogu da razmene brojeve telefona, elektronsku poštu, ili da komuniciraju putem drugih komunikacionih kanala, u kom slučaju se komunikacija između Korisnika vrši izvan Platforme, isključivo na odgovornost Korisnika.

8.3      Tekstualne poruke koje Korisnici razmenjuju ne smeju da sadrže sadržaj koji je uvredljiv, omalovažavajući, zastrašujući, ili diskriminišući po osnovu pola, seksualne orijentacije, religije, nacionalnosti, rase, starosti, nacionalnog porekla, ili invaliditeta.

8.4      Prilikom pisanja i razmenjivanja tekstualnih poruka, Korisnici su obavezni da se pridržavaju pravila ponašanja detaljno regulisanih u članu 6. ovih Uslova.

8.5      Platforma ima pristup komunikaciji između Korisnika i uvid u tekstualne poruke koje Korisnici razmenjuju, a sve u cilju utvrđivanja mogućeg postojanja prevare, zloupotrebe Platforme, prouzrokovanja štete, ili u druge svrhe ukoliko Platforma smatra da za time postoji potreba.

 

9.            RECENZIJE OSOBLJA

9.1      Korisnici su saglasni da Klijenti mogu da pišu Recenzije Osoblju u skladu sa sopstvenim mišljenjem i uz poštovanje pravila ponašanja iz člana 6. ovih Uslova.

9.2      Recenzije se sastoje od ocena rangiranih od 1 do 5, pri čemu je 1 najniža, a 5 najviša  ocena.

9.3      Osoblje/Nalozi osoblja sa boljom Recenzijom su pozicionirani na višem mestu u pretrazi Naloga, te Klijenti mogu da vide njihov Nalog pre Naloga Osoblja koje ima lošiju Recenziju.

9.4      Ukoliko Recenzija Naloga Osoblja spadne ispod 3, Administrator briše takav Nalog.

9.5      Osoblje ima pravo prigovora na Recenzije koji dostavlja Platformi, dok diskreciono pravo da obriše Recenzije ima samo Administrator, ukoliko usvoji prigovor Osoblja.

 

10.         ODGOVORNOST I PRAVA PLATFORME I ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI PLATFORME

 

10.1    U slučaju da Klijent vrši angažovanje Osoblja (Opcija 1) , Korisnici su saglasni da je odnos/poslovna saradnja/ugovorni odnos koji nastane između Klijenata i Osoblja (u daljem tekstu: „Odnos“) isključivo Odnos između njih samih, odnosno da Platforma nema status ugovore strane u odnosima između Korisnika.

10.1.1 U skladu sa prethodnim stavom, Platforma ne garantuje, niti odgovara za uspostavljanje ili neuspostavljanje poslovnog ili bilo kog drugog odnosa između Korisnika, kao ni za izvršavanje njihovih međusobnih obaveza proisteklih iz takvog Odnosa, već vrši samo usluge posredovanja između Korisnika, a u cilju povezivanja Korisnika sa sličnim poslovnim ciljevima i potrebama.

10.1.2 Ovi Uslovi ne stvaraju partnerstvo, zajedničko ulaganje, agencijski, ili radni odnos između Korisnika i/ili Korisnika i Platforme.

10.1.3 Klijenti koji prijavljuju i plaćaju Osoblje, odgovorni su da pravni odnos sa Osobljem i ostvarenje prava Osoblja koja proističu iz istih budu u skladu sa relevantnim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije i pravilima platnog prometa.

10.1.4 Takođe, u ovom slučaju, Klijenti su odgovorni za izvršavanje obaveza plaćanja svih poreskih obaveza predviđenih relevantnim pozitivnopravnim propisima Republike Srbije koji proističu iz pravnih poslova koje budu sklapali sa Osobljem

10.2    U slučaju da Platforma angažuje Osoblje za potrebe Klijenta (Opcija 2), te prijavljuje i isplaćuje Osoblje, Platforma stupa u ugovorni odnos sa Korisnicima, tačnije ima status ugovorne strane u odnosima između Korisnika, u skladu sa ovim Uslovima.

10.2.1 Platforma koja angažuje Osoblje u skladu sa Opcijom 2, odgovorna je za ostvarenje prava Osoblja koja proističu iz pravnog odnosa sa Platformom da ista budu u skladu sa relevantnim pozitivnopravnim propisma Republike Srbije i pravilima platnog prometa.

10.3 U slučaju da je između Osoblja i Klijenta uspostavljen odnos nakon upita iz člana 3, stav 3.12 Korisnici su saglasni da je takav ugovorni odnos koji nastane između Klijenata i Osoblja isključivo Odnos između njih samih, odnosno da Platforma nema status ugovore strane u takvom ugovornom odnosu.

10.3.1 U skladu sa prethodnim stavom, Platforma ne garantuje, niti odgovara za uspostavljanje ili neuspostavljanje poslovnog ili bilo kog drugog odnosa između Korisnika, kao ni za izvršavanje njihovih međusobnih obaveza proisteklih iz takvog Odnosa, već vrši samo usluge posredovanja između Korisnika, a u cilju povezivanja Korisnika sa sličnim poslovnim ciljevima i potrebama.

10.4 Ukoliko Korisnik prouzrokuje štetu drugom Korisniku, vezano za servis Platforme, dovođenjem u zabludu, prevarom, povredom prava na privatnost ili bilo koji drugi način, Platforma ne odgovara za tako prozurokovanu štetu.

10.5 Platforma ima pravo da direktno, ili preko trećeg lica, vrši provere koje smatra neophodnim za validaciju identiteta Korisnika, te ima pravo da zahteva od Korisnika po potrebi i druge podatke pored onih predviđenih za registaciju Naloga.

10.6 Platforma ima pravo da blokira, ograniči pristup, ili obriše Nalog Korisnika, ukoliko ne dobije dodatne informacije neophodne za validaciju identiteta Korisnika.

10.7 Platforma ima diskreciono pravo da obriše Nalog Korisnika i u sledećim slučajevima:

-       ako posumnja da Korisnik preduzima prevarnu radnju

-       ako Korisnik ne izvršava svoje obaveze u skladu sa ovim Uslovima

-       ako utvrdi da Korisnik ne postupa u skladu sa pravilma ponašanja iz člana 6. ovih Uslova

-       ako recenzija Osoblja spadne ispod 3

-       ako Korisnik prestane da plaća Članarinu, kao i Članarinu prema tarifi na koju se obavezao

-       ako Korisnik ne plati Članarinu u predviđenom roku

-       ako uvidom u komunikaciju Korisnika Platforma utvrdi da je Korisnik postupao suprotno članu 8. stav 8.3. ovih Uslova

-       ako Korisnik prekrši bilo koju drugu odredbu ovih Uslova

-       ako Platforma utrvdi da ponašanje i/ili sadržaj Korisnika ima tendenciju da ošteti reputaciju Platforme i/ili nanese bilo koji vid štete Platformi

-       ako osoblju isteknu 3 upita zaredom u roku od mesec dana, a on na iste ne odgovori u smislu člana 7.5

-       iz drugih razloga za koje Platforma nađe da su opravdani ili celishodni

10.8    Ukoliko Platforma obriše Nalog Korisnika iz nekog od prethodno navedenih razloga, Korisnk nema pravo da se ponovo registruje za korišćenje Servisa Platforme. Platforma u tom slučaju može da blokira adresu elektronske pošte Korisnika i Internet protokol adresu (IP adresa) kako bi sprečila dalje registrovanje.

10.9 U slučaju da nakon isteka Članarine Korisnik istu ne obnovi, Administrator gasi takav Nalog, odnosno isti više neće biti aktivan, u kom slučaju Klijent neće moći da šalje nove Upite Osoblju, dok Osoblje neće moći da bude angažovano za pružanje usluga, sve do ponovne uplate Članarine (u daljem tekstu: „Gašenje nalogа“).

10.10 Ukoliko Korisnik, u slučaju Gašenja naloga iz prethodnog stava ovog člana Uslova, ne uplati novu Članarinu u roku od godinu dana od dana nastupanja Neaktivnog naloga, Administrator takav Nalog briše.

10.11 U svakom slučaju, pre isteka Članarine, Korisniku koji je platio godišnju članarinu stižu tri podsetnika da mu Članarina uskoro ističe, i to prvi podsetnik 30 dana pre isteka Članarine, drugi podsetnik 15 dana pre isteka Članarine i treći podsetnik 3 dana pre isteka Članarine. Tek ukoliko i nakon trećeg podsetnika i proteka 3 dana od istog Korisnik ne obnovi Članarinu, Administrator Gasi nalog. Korisniku koji je platio mesečnu članarinu stiže jedan podsetnik 3 dana pre isteka Članarine, te ukoliko nakon proteka 3 dana od istog ne obnovi Članarinu, Administrator Gasi nalog.

10.12  Ukoliko Korisnik kršenjem neke odredbe ovih Uslova prouzrokuje bilo koji vid štete, gubitaka, ili troškova Platformi, Platforma ima pravo da zahteva od Korisnika nadoknadu prouzrokovane štete, gubitaka i/ili troškova.

10.13  U slučaju bilo kakvog spora, Platforma ima pravo da na zahtev suda ili drugog nadežnog organa, dostavi svu potrebnu dokumentaciju koju su Korisnici dostavili Platformi i/ili informacije koje se odnose na Korisnike, uključujući i prepiske, odnosno tekstualne poruke rezmenjene između Korisnika putem inbox-a.

 

11.         REŠAVANJE SPORA SA PLATFORMOM

11.1    Na sve sporove i pravna pitanja koja proisteknu iz odnosa Korisnika sa Platformom, ugovara se primena procesnog i materijalnog prava Republike Srbije, kao i forum suda iste zemlje.

11.2    Korisnici i Platforma su saglasni da će sve eventualne nesporazume rešavati mirnimm putem, a ukoliko u tome ne uspeju, za rešavanje spora ugovaraju nadležnost suda u Beogradu, Republika Srbija.

11.3    Svi zahtevi/tužbe koje Korisnici podnesu protiv Platforme, odnosno sporovi koje Korisnici pokrenu protiv Platforme, moraju biti rešeni u skladu sa uslovima i pravilima koji su predviđeni ovim Uslovima, Zakonom o obligacionim odnosima Republike Srbije, kao i drugim važećim propisima Republike srbije koji regulišu materiju ovih Uslova.

 

12.         REŠAVANJE SPORA SA DRUGIM KORISNICIMA

12.1    Ukoliko nastane/postoji spor između samih Korisnika ili Korisnika i trećih lica, a Platforma ima samo ulogu posrednika između Korisnika (Opcija 1 i član 3, stav 3.12), Korisnici su saglasni da Platforma nema obavezu umešača na strani Korisnika, niti je Platforma obavezna da na bilo koji način učestvuje u rešavanju takvog spora, shodno odredbama ovih Uslova.

12.1.1 U slučaju postojanja prethodno navedenog spora, Korisnici se obavezuju da ne navode podatke Platforme u svojim zahtevima, niti na bilo koji način čine javno dostupnim podatke Platforme, Servisa i ovih Uslova, osim ako ih imperativne norme pozitivnopravnih propisa Republike Srbije na to obavezuju.

12.2 Ukoliko nastane/postoji spor između samih Korisnika ili Korisnika i trećih lica, a Platforma angažuje Osoblje za potrebe Klijenta (Opcija 2), zavisno od okolnosti slučaja Platforma može po predlogu  Korisnika stupiti u eventualni sudski postupak  u svojstvu umešača, a sve zavisno od okolnosti slučaja i odgovornosti Platforme.

12.2.1  U slučaju postojanja prethodno navedenog spora, Korisnici imaju mogućnost da navode podatke Platforme u svojim zahtevima sem onih koji predstavljaju poslovnu tajnu Platforme. Ukoliko takvi podaci ne mogu predstavljati poslovnu tajnu na osnovu imperativnih normi pozitivnopravnih propisa Republike Srbije, Korisnici imaju pravo da ih navode.

 

13.         DEAKTIVACIJA NALOGA OD STRANE KORISNIKA

13.1    Deaktiviranje Naloga podrazumeva trajno brisanje Naloga sa Platforme, čime se onemogućava Korisniku da dalje koristi Servis.

13.2    Deaktiviranje Naloga podrazumeva i raskid pravnog/ugovornog odnosa iz Uslova poslovanja, koji ima dejstvo pro futuro.

13.3    Platforma ima pravo da zadrži neke od ličnih podataka Korisnika, a u cilju izvršavanja svojih obaveza i drugih zahteva koje ima u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

13.4    Platforma ima pravo da deaktivira Nalog Korisnika, u slučajevima i na način predviđen članom 10 ovih Uslova.

13.5    Deaktiviranje Naloga od strane Korisnika ne obuhvata nužno i brisanje informacija/podataka koji se odnose na konkretnog Korisnika, a koji su se nalazili na Nalogu Korisnika ili se odnose na radnje Korisnika u vezi Servisa Platforme, sve u skladu sa Politikom privatnosti.

 

14.         PRIVATNOST I POVERLJIVOST PODATAKA

14.1    Platforma koristi podatke Korisnika u skladu sa Politikom privatnosti, i obavezuje se da će čuvati privatnost svih Korisnika, da će prikupljati samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima, odnosno podatke neophodne za poslovanje servisa, ispunjavanje ugovorenih obaveza, informisanje korisnika, u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge, sve u skladu sa politikom privatnosti.

14.2    Korisnici koji se protive da njihovi podaci budu korišćeni od strane Platforme na način regulisan u Politici privatnosti, ne mogu koristiti Servis Platforme, odnosno stupanje u pravni/ugovorni odnos Korisnika sa Platformom u smislu Uslova korišćenja, uslovljen je prihvatom i Politike privatnosti, koja je prilog i sastavni deo ovih Uslova korišćenja.

14.3 Kada je u pitanju korišćenje kontakata Korisnika u cilju korićenja u svrhe marketinga, Korisnici imaju mogućnosti neprihvatanja takvog korišćenja, sve u skladu sa politikom privatnosti.

14.4 Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo angažovanim licima Platforme kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, a Platforma je odgovorna za poštovanje načela zaštite privatnosti, u skladu sa Politikom privatnosti.

14.5 Lični i adresni podaci Korisnika koji se predočavaju Platformi prilikom procesa kupovine smatraju se poslovnom tajnom, a platformi je zabranjeno prodavanje, naručivanje, obezbeđivanje illi razmena Korisnikovog imena ili informacija o platnoj kartici u bilo kojoj formi trećoj strani, sem ako to nije Banka ili nadležni državni organi.

14.6 U slučaju reklamacije iz člana 7.14. Platforma ima pravo da na zahtev Banke u što kraćem roku dostavi podatke o reklamiranoj transakciji od strane Korisnika, odnosno njegove banke izdavaoca platne kartice

14.7 Platforma štiti bezbednost poverljivih podataka na način opisan u članu 16.6.

 

15.         OBEŠTEĆENJE

15.1    Korisnici se obavezuju da, u slučaju da se treće lice obrati Platformi sa zahtevom, i/ili podnese protiv Platforme zahtev nadležnom sudu za naknadu štete koja je nastala povredom bilo koje odredbe ovih Uslova od strane Korisnika, ili povredom bilo kog važećeg propisa Republike Srbije, ili prava trećeg lica u toku korišćenja Servisa i/ili u vezi sa korišćenjem Servisa, stupe u postupak u svojstvu umešača na strani Platforme i da nadoknade svaku štetu, zajedno sa svim nastalim troškovima koje Platforma bude pretrpela zbog nastanka takve štete.

 

16.         BEZBEDNOST NALOGA

16.1    Korisnici su odgovorni za održavanje bezbednosti svog Naloga i u potpunosti su odgovorni za sve aktivnosti koje se preduzimaju u okviru njihovog Naloga, kao i za bilo koje druge radnje koje su preduzete u vezi sa Nalozima.

16.2    Korisnici su dužni da obaveste Platformu čim saznaju za neovlašćenu upotrebu/pristup njihovom Nalogu ili posumnjaju da takva upotreba/pristup postoji, i/ili bilo koje drugo narušavanje bezbednosti Naloga i/ili Platforme.

16.3    Korisnici su obavezni da učine sve što je moguće kako bi zaštitili svoj Nalog, odnosno onemogućili neovlašćeni pristup Nalogu i/ili narušavanje bezbednosti.

16.4    Platforma ne odgovara za radnje i/ili propuste Korisnika, uključujući i bilo kakvu štetu bilo koje vrste koja je nastala kao posledica takvih radnji i/ili propusta.

16.5    Korisnici su isključivo odgovorni za lozinku svog Naloga i ne smeju je deliti sa drugima. Platforma neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak i/ili štetu nastalu zbog neovlašćenog ptistupa Nalogu Korisnika, usled neuspeha Korisnika da obezbede svoju loziknku, kao i usled bilo kojeg drugog propusta Korisnika.

16.6. Platforma štiti poverljive podatake o transakciji, na način što se prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije, dok sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad, Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Platforme.

 

17.         KORISNIČKI SERVIS

17.1. Korisnici se mogu za sve informacije obratiti korisničkom servisu Platforme koja pruža usluge podrške, i to na sledeće kontakt podatke:

Email: office@tefter.net

Besplatan telefon: 0800 088 883

 

18.         ZAVRŠNE ODREDBE

18.1    Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Uslove korišćenja, kao i da u pravni/ugovorni odnos sa Platformom stupaju dobrovoljno.

18.2    Korisnici izjavljuju da su pročitali, razumeli i prihvatili Politiku privatnosti koja kao opšti akt Platforme i kao prilog Uslova korišćenja, čini njihov sastavni deo i direktno se primenjuje na pitanja zaštite podataka o ličnosti Korisnika, njihovo prikupljanje, obradu, skladištenje i promet.

18.3    Prihvatom opisanim u stavu 18.1 i 18.2 ovog člana Uslova, smatra se da je pravni/ugovorni odnos između Platforme i Korisnika zaključen.